DORPSPLEIN GASSELTE

E-mail: dorpsplein@gasselte-kostvlies.nl
Facebook: @dorpspleingasselte

Dit project wordt gesteund door
Gemeente Aa en Hunze Provincie Drenthe Oranjefonds VSB Fonds Rabobank Assen en Noord-Drenthe

Schets dorpsplein


Laatste nieuws
De voorbereidingen van het project Dorpsplein Gasselte zijn bijna klaar. In een bouwteam van projectgroep, gemeente en aannemer wordt de begroting uitgewerkt. Er zijn inmiddels diverse bijdragen toegezegd: het VSB Fonds geeft 20.000 euro, het Oranje Fonds geeft 15.000 euro voor het deel Openluchttheater en de Rabobank Assen en Noord-Drenthe geeft vanuit het Rabofonds 15.000 euro voor straatmeubilair. Daarnaast hebben de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe ieder een bedrag van maximaal 100.000 euro toegezegd. De kinderen en de ouderraad van OBS De Dobbe hebben 3.500 euro verzameld door een aantal acties te organiseren. We bedanken iedereen hartelijk voor hun bijdrage.

We hopen op 10 september (na het dorpsfeest) met de realisatie te kunnen starten. Op dit moment zijn we nog met de gemeente aan het kijken hoe de toegezegde bedragen benut kunnen worden in het project. De voorwaarden die de fondsen verbinden aan hun bijdrage willen we goed in beeld hebben, om te voorkomen dat er later geen toekenning plaatsvindt. We kunnen daarom nog niet definitief zeggen dat we gaan starten, maar het ziet er allemaal goed uit.

Op deze website kunt u alvast lezen wat we van plan zijn. De schets aan de linkerzijde laat zien hoe het nieuwe dorpsplein er uit komt te zien.
De aanleiding
Het dorpshuis in Gasselte is een belangrijke ontmoetingsplek voor het dorp. De inwoners willen de ontmoetingsfunctie graag uitbreiden naar de omgeving van het dorpshuis. Dit vergroot de mogelijkheden van het gebied en verlaagt bij goed weer de druk op de bezetting van het dorpshuis. Het voorstel is om, in het verlengde van de plannen om de biodiversiteit van de Gasselterheide en het Drouwenerzand te verbeteren, het omliggende terrein van het dorpshuis zo in te richten dat er een dorpsplein, openluchttheater, evenemententerrein en wandelroute gerealiseerd worden. De huidige parkeerplaats moet hiervoor verplaatst worden.Aanleiding voor dit plan zijn de aandachtspunten die tijdens een brainstormsessie met diverse inwoners van het dorp Gasselte en gebruikers van het dorpshuis De Trefkoel naar voren zijn gekomen. De algehele conclusie was dat er geen samenhang is in, en verbinding tussen, de functies in en om het dorpshuis. Het omliggende gebied is onvoldoende geschikt om activiteiten te organiseren. De verkeer- en parkeersituatie is onveilig. Er is derhalve een noodzaak om de omgeving van het dorpshuis te verbeteren en deze af te stemmen op het gewenste gebruik.
De aandachtspunten
Tijdens de brainstormsessie zijn de volgende concrete aandachtspunten benoemd:
 • Doordat de parkeerplaats direct voor het dorpshuis ligt, is deze ruimte niet geschikt voor ontmoeting. Er is behoefte aan een dorpsplein direct voor het dorpshuis.
 • De verkeers- en parkeersituatie bij het dorpshuis en de naastliggende basisschool is onveilig. Er zijn meerdere onoverzichtelijke situaties waarbij verkeersstromen elkaar kruisen (fietsers-voetgangers, toegang parkeerterreinen-voet/fietspad, etc.). De parkeerplaatsen zijn niet logisch ingericht, krap en onoverzichtelijk. Het aantal parkeerplaatsen is onvoldoende voor alle gebruikers. Er is behoefte aan een grotere parkeerplaats op een andere locatie (dit is sowieso nodig als gevolg van het inrichten van het dorpsplein).
 • Het omliggende terrein is niet met het dorpshuis verbonden en biedt te weinig mogelijkheden voor het organiseren van (grotere) activiteiten. Er is behoefte aan een openluchttheater en een evenemententerrein.
 • Er is geen aansluiting met het achterliggende natuurgebied. Er is behoefte aan een ruime wandelentree naar de schaapskooi met van daaruit een wandelroute over de Gasselterheide. • De inwoners van Gasselte willen de levendigheid en vitaliteit van het dorp behouden en versterken. De omgeving van het dorpshuis is een plek waar veel functies en gebruikers samen kunnen komen. Het moet een veilig ontmoetingsplein worden met samenhang tussen functies en met voldoende voorzieningen en ruimte voor verenigingen, inwoners en bezoekers van het dorp om buitenactiviteiten te organiseren. Een plein waar regelmatig iets te doen is voor alle leeftijden en daardoor mensen met elkaar verbindt. Door de verbinding te zoeken met het ten zuiden gelegen natuurgebied - de Gasselterheide en het Drouwenerzand - ontstaat een toegangspoort voor recreatieve activiteiten en natuureducatie. Een multifunctionele inrichting biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de bereikbaarheid van bestaande voorzieningen te verbeteren.

  Met de uitvoering van dit plan wordt dť ontmoetingsplek gecreŽerd van en voor het dorp Gasselte, wordt het ontmoeten versterkt en wordt ruimte geboden voor aanvullende activiteiten voor jong en oud.

  De doelstelling
  Om de doelstelling te bereiken zijn de volgende resultaten geformuleerd:
 • Een fraai aangelegd ontmoetingsplein gelegen voor de entree van het dorpshuis en de basisschool;
 • Een verkeersveilige parkeersituatie met voldoende parkeerplaatsen.
 • Een openluchttheater achter het dorpshuis en inrichten/verbeteren van het evenemententerrein;
 • Een bewegwijzerde wandelroute over de Gasselterheide met een informatiepunt en voorzieningen voor de schaapskooi.

  Er is een projectorganisatie samengesteld vanuit de besturen van vereniging Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies en dorpshuis De Trefkoel. Diverse inwoners van het dorp steken de handen uit de mouwen om de plannen met zelfwerkzaamheid te realiseren. Leden van verenigingen en andere inwoners worden in zowel de planfase als de realisatiefase betrokken.

  Er is een informatiebijeenkomst gehouden voor alle inwoners om wensen en ideeŽn te inventariseren. Daarbij is speciale aandacht geweest voor direct omwonenden. De bijeenkomst was een succes, na de bijeenkomst hebben diverse vrijwilligers zich aangemeld en zijn werkgroepen ontstaan die plannen hebben uitgewerkt om de genoemde resultaten te bereiken. Daarvoor is onder andere gekeken naar voorbeelden van andere dorpen.
 • Tevens is gesproken met een afvaardiging van de oudere jeugd die de omgeving van het dorpshuis, en met name de schuilhut bij de pannakooi, gebruikt als hangplek. In overleg met de jeugd en hun ouders zal bekeken worden of en waar de schuilhut terug moet keren. Dit staat los van het onderhavige project en zal begeleid worden door Stichting Impuls. De pannakooi zal een andere plaats krijgen in de omgeving van het dorpshuis.

  Landschapsarchitect Gerolf Menzo uit Dalen is betrokken bij de vormgeving van het ontwerp van het dorpsplein. In een tweede informatiebijeenkomst zal het plan worden afgestemd met de inwoners van het dorp. Na definitieve toetsing door de gemeente Aa en Hunze wordt de realisatie gestart.

  De onderhoudswerkgroep van het dorpshuis zal het onderhoud van groen, bestrating, zitelementen, zaksloot en wal verzorgen als zelfwerkzaamheid. Tijdens de jaarlijkse NL Doet dag en de Hemmeldag zullen eveneens dergelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door inwoners van het dorp. Groot onderhoud aan bestrating en zitelementen, het ledigen van vuilnisbakken en vervanging van groen valt niet onder de zelfwerkzaamheid.
  Dorpsplein
  Het doel van het dorpsplein is een ontmoetingsplein met een eigentijdse uitstraling waar het prettig is om te verblijven en waarbij de huidige problemen ten aanzien van de verkeersveiligheid voor de ingang van het dorpshuis opgelost worden. Het plein ligt direct voor de ingangen aan de voorzijde van het dorpshuis. Het plein dient geschikt te zijn voor diverse kleinere activiteiten die in het verlengde liggen van de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis. Het ontwerp van het dorpsplein zal worden getoetst aan de onderstaande vereisten:
 • Autovrij en verkeersveilig voor voetgangers en fietsers
 • Begaanbaar voor iedereen, rolstoel- en kindvriendelijk
 • Voldoende parkeergelegenheid voor fietsen
 • Duidelijke afscheiding tussen straat, fiets/voetpad en dorpsplein
 • Passend in de omgeving; groen, rust en gezelligheid
 • Onderhoudsvriendelijk, goede mogelijkheden voor gladheidsbestrijding
 • Passende en voldoende verlichting, bij voorkeur LED verlichting
 • Geschikte ruimte voor ouders om te wachten op kinderen, met zitgelegenheid
 • Geen speelattributen op het dorpsplein
 • Geen obstakels die belemmerend zijn voor de veiligheid of de organisatie van activiteiten
 • Indien mogelijk een link met Drenthe opnemen, bijvoorbeeld keien

  Schets dorpsplein klein

  Er komt een dorpsplein voor jong en oud gericht op ontmoeting en tevens geschikt voor kleine activiteiten door gebruikers van het dorpshuis.


 • Openluchttheater
  Het openluchttheater wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van het dorpshuis. De locatie is in overleg met de gemeente bepaald. Ter plekke is sprake van een lichte glooiing tussen de bestaande bossingels, deze glooiing zal worden versterkt. Het terrein wordt geŽgaliseerd met vrijkomende grond en opnieuw ingezaaid, waar nodig wordt in overleg met de gemeente gesnoeid. Via een (half)verhard pad is het openluchttheater goed toegankelijk vanaf het dorpsplein en de parkeerplaats.

  Schets openluchttheater Voor de inrichting wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen (bijvoorbeeld geen vaste tribunes). Het openluchttheater zal worden gebruikt voor activiteiten die liggen in het verlengde van de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis. Te denken valt aan repetities en uitvoeringen van toneel-, zang- en muziekverenigingen en activiteiten van jeugdwerk De Kelder. Voor de school zal het terrein beschikbaar blijven voor sport- en spelactiviteiten.

  Het bestaande evenemententerrein aan de oostzijde van het dorpshuis wordt geŽgaliseerd met vrijkomende grond en opnieuw ingezaaid. Het terrein wordt beter ontsloten en verbonden met het dorpsplein. Er kunnen grotere evenementen georganiseerd worden die niet passen op het dorpsplein of elders in het dorp. Te denken valt aan het jaarlijkse dorpsfeest, markten, circusvoorstellingen en diverse sportactiviteiten.

  Voor het evenemententerrein en het openluchttheater wordt een elektriciteitsvoorziening en een gemeenschappelijke lichtmast aangelegd.

  Er wordt een natuurlijk openluchttheater aangelegd dat via een (half)verhard pad toegankelijk is vanaf de parkeerplaats en het dorpsplein.
  Parkeerplaats
  De huidige parkeervoorziening is in aantal te beperkt en onoverzichtelijk. Door de ligging direct voor het dorpshuis is er een verkeersonveilige situatie op de aanvoerroutes voor de bezoekers van het dorpshuis en de leerlingen van de basisschool.

  Door het verplaatsen van de parkeerplaats naar een locatie ten oosten het dorpshuis ontstaat een verkeerveilige situatie met voldoende parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen langs Achter de Brinken komen te vervallen. De parkeergelegenheid is geschikt voor:
 • Gebruikers van het dorpshuis (inclusief laden en lossen)
 • Ouders van schoolkinderen (brengen en halen)
 • Onderwijzers en bezoekers van de basisschool
 • Bezoekers van het openluchttheater en evenementen
 • Bezoekers van Gasselterheide en Drouwenerzand

  Schets parkeerplaats Er is rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van het dorpshuis, het is mogelijk om enkele spanten aan de oostzijde uit te breiden zonder de parkeerplaats aan te passen. De opslagcontainer naast het dorpshuis zal worden verplaatst naar een locatie direct achter het dorpshuis (westzijde). Mogelijk kan de container in de nabije toekomst komen te vervallen, als er binnen de herinrichting van het dorpshuis voldoende opslagruimte gecreŽerd kan worden. Het bestuur van het dorpshuis onderzoekt momenteel de mogelijkheden in samenwerking met de Koninklijke Nederlands Heide Maatschappij (KNHM).

  Door te kiezen voor bestrating is de parkeerplaats onderhoudsarm. De afwatering van de parkeerplaats moet nog definitief worden uitgewerkt. Een mogelijkheid is een afwateringsgeul (zaksloot) aan ťťn of beide zijden van het evenemententerrein. Het toepassen van kolken en zakputten is ook een optie. Naast het parkeerterrein wordt een aarden wal met beplanting aangelegd om het inschijnen van autolampen bij omliggende woningen te voorkomen.

  Het is mogelijk om via een inrit ter hoogte van de Warmolt Bronningerlaan op het evenemententerrein te parkeren bij grote evenementen. De inrit wordt met graskeien verhard en afgesloten met een landhek. De gemeente is voornemens om in het verlengde van de inrit met graskeien een opstelplaats van circa 200 m2 voor een vrachtwagen aan te leggen (i.v.m. afvoer van hout bij onderhoud van het bos en de Gasselterheide).

  De parkeerplaats is rolstoelvriendelijk en beschikt over ťťn ruime invalidenplaats. In totaal zijn er circa 40 parkeerplaatsen. Er is geen Kiss & Ride opgenomen in het plan. De ouders dienen te parkeren op de parkeerplaats, dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Hulpdiensten kunnen zowel via de parkeerplaats als via de ingang van het dorpsplein het dorpshuis en de school bereiken. De ingang bij het dorpsplein wordt aan zowel de oostzijde als noordzijde voorzien van een (klap)paaltje zodat enkel de hulpdiensten en de bevoorrading het plein op kunnen.

  Er wordt duurzame LED verlichting gebruikt en er zijn voldoende afvalbakken aanwezig. Vanuit verkeerskundig oogpunt heeft het de voorkeur de rijbaan van de parkeerplaats in het verlengde van de J. Cuperuslaan te leggen. Hierdoor is er sprake van minimale lichtoverlast voor aanwonenden bij het verlaten van het parkeerterrein. Het voet/fietspad heeft voorrang op het overige verkeer door middel van haaientanden. Daarnaast is er een parkeerverbod langs Achter de Brinken voor een optimale (verkeers)veiligheid voor de kinderen.

  De parkeerplaats wordt verplaatst en uitgebreid naar circa 40 plaatsen om te voldoen aan een veilige verkeers- en parkeersituatie. Er is hierbij rekening gehouden met mogelijke uitbreiding van het dorpshuis op termijn. • Wandelroute
  Schets wandelroutes De gemeente Aa en Hunze en Het Drents Landschap hebben de Gasselterheide en het Drouwenerzand meer open gemaakt en de heide teruggebracht. Het gebied wordt in dit plan beter toegankelijk gemaakt en er wordt een wandelroute over de Gasselterheide opgezet (route geel). De route is goed bereikbaar vanaf het dorpsplein en sluit aan op de bestaande wandelroutes door het Drouwenerzand (paarse paaltjes) en het WMD gebied. Dit leidt tot vier wandelroutes met verschillende afstanden, waarbij alleen route geel deel uitmaakt van dit projectplan:

  Route geel: Dorpsplein-Gasselterheide-Dorpsplein;
  Route rood: Dorpsplein-Gasselterheide-WMD gebied-Dorpsplein;
  Route groen: Dorpsplein-Gasselterheide-Drouwenerzand-Gasselterheide-Dorpsplein;
  Route blauw: Door het dorp (langs karakteristieke straten, gebouwen en plekjes).

  In het dorp is goede bewegwijzering naar de wandelroute gewenst. Bij de start van de wandelroute komt een informatiepunt over de Gasselterheide en het Drouwenerzand. Het Drouwenerzand, het eerste aardkundig monument van Drenthe, heeft tot op heden geen informatiepunt. Het Drents Landschap wordt gevraagd om een informatiepunt te openen. Het informatiepunt biedt educatieve mogelijkheden voor de schoolgaande jeugd. IdeeŽn hierover zullen met de school en betrokken instanties worden uitgewerkt. Wandelingen met een gids hebben educatieve waarde en kunnen aanvullend worden aangeboden, met eventueel koffie en/of lunch in het dorpshuis.

  Er zijn diverse ideeŽn voor de wandelroute die nog nader geconcretiseerd en met de gemeente afgestemd moeten worden. Een bloemlezing:
 • Langs de wandelroute staan op karakteristieke punten zitbankjes met kleine informatieborden, bijvoorbeeld bij de schaapskooi, de zandkuil, 't Meul'ndob en bij bijzondere flora en fauna.
 • De wandelroute wordt aangevuld met een gedichtenroute, een blote voetenpad of stapstenen door het Meul'ndob.
 • Aansluiten op de ideeŽn voor een kabouterroute van camping De Berken, mits de route een algemeen karakter krijgt.
 • De wandelroute wordt (deels) toegankelijk worden gemaakt voor rolstoelgebruikers. Dit is een idee dat vanuit het dorp is ontstaan, het is mogelijk dat de indieners een separaat voorstel hiervoor gaan indienen bij "Jullie idee, samen uitvoeren". Vanuit de projectgroep zal in ieder geval voor afstemming van de ideeŽn worden gezorgd.

  Met WMD en Drents Landschap zal gesproken worden over aanvullingen op de bestaande routes over het Drouwenerzand en het WMD gebied (WMD heeft bijvoorbeeld aangegeven een watertappunt te willen plaatsen langs de route). Investeringen in deze routes vallen buiten dit projectplan.

  Vanaf het dorpshuis (aansluitend op het pad naar het openluchttheater) tot aan de schaapskooi wordt gezorgd voor een (half)verhard en toegankelijk pad met een breedte van circa ťťn meter. Waar nodig wordt bij de schaapskooi gekapt en gesnoeid. De schaapskooi is in het zicht vanaf het begin van het wandelpad. De schaapskooi heeft voor de verzorging van de schapen en de activiteiten behoefte aan elektriciteit. Gelijktijdig met de aanleg van het wandelpad wordt dit gerealiseerd.

  Er wordt rekening gehouden met de instandhouding van de aanwezige schaapskudde. Op de langere termijn kan dit vragen om een nieuwe of aangepaste schaapskooi. Het ligt in de verwachting dat deze dan een aantal meters naar het oosten wordt verplaatst (op het weiland). Hier is rekening mee gehouden, voor de aanleg van het toegangspad en de elektriciteitsvoorziening zal een eventuele verplaatsing geen nadelige gevolgen hebben.

  Er wordt een wandelroute aangelegd (route geel) vanaf het dorpshuis die tevens aansluit op andere bestaande routes. Er komt een informatiebord bij het dorpshuis en er komt elektra naar de schaapskooi. • Onderstaande schets is een concept. Het witte vierkant rechts onderin is een ondergrondse glascontainer. Inmiddels is besloten om hiervoor een andere locatie in het dorp te zoeken. Het grijze vierkant is de pannakooi, deze zal echter naast de parkeerplaats geplaatst worden (ongeveer op dezelfde hoogte als nu). Als gevolg hiervan zal de wal strakker rond de parkeerplaats gelegd worden.

  Totaalschets